یادداشت های کودکی من

تیلور

صدا میزنم از اتاق، ثمین جان مامان ، یک کاغذ و خودکار برای من از کشوی آشپزخونه بیار عطرین از هال میگه چی گفتی به ثمین؟ میگم: گفتم کاغذ و خودکار بیاره میپرسه نه اولش چی گفتی؟ میگم : اولش گفتم از توی کشوی آشپزخونه کاغذ و خودکار بیار میگه: نه اولش گفتی ثمین جون برای عطرین تلوزیون رو روشن کن کارتون ببینه بعدم یک کاغذ و خودکار بیار 🤪🤩 ...
17 بهمن 1396
1